Bokas mediehistorie
Boka gjennom tidene

Boka har ein sentral rolle i vårt samfunn. Den var ei av dei fyrte mediet folk har brukt i heile den kjente historia vår. Tidelege formar for tekst vart skreve på kva folk flest kunne fine stein, tre, skinn osv. Seinare a rundt 1800 f.kr. kunne egyptarane skrive på eige produserte sider av papyrus. Grekarane brukte skinn frå dyr og romarane var dei fyrte som brukte papir sider. Fram til 1500-tallet vart bøker produsert av munkar for kyrkja eller for dei rikaste i samfunnet. Dette var ein svært treg prosess der kvart eksemplar av boka måtte skrivast for hand. Men så I 1450 vart boktrykkarkunsten utvikla av Johan Gutenberg. Dette var eit stort gjennomslag for media si rolla. Etter som ein no kunne printa mange eksemplar av kvar side raskt gjekk prisen ned og fleire hadde råd til å kjøpe bøker. Dette hadde ein stor effekt for samfunne når no fleire kunne lese og ikkje berre dei øvst i samfunnet.
printer.jpg

Boka som medium

Etter at boktrykkarkunsten kom I 1450 vart boka eit av dei ”fyrste” store media. Den var no vorte billig og folk flest kunne kjøpa bøker. Dette førte til eit meir framstigande og meir intellektuell middelklasse. Boka er grunnen at samfunnet vårt er slik som det er i dag. Den la basis for all læring av seinare generasjonar og har vorte flittig brukt book_clipart.jpgfram til i dag. I forhold til andre media er boka grunnsteinen. Berre noko så banalt som å beskrive korleis eit anna medium skal brukast står jo tross alt i ei bok eller tekst format. Læreboka der me finn den informasjonen som me baserer arktikkalne våre på finn me i nettopp ei bok. Sida publiseringa av internert har masse av informasjonen me har ligg so på nettet og er dermed vorte noko me kallar e-book. Ei e-book er eit elektronisk laga bok som ein kan lesa å mobilen, personlege pcar eller PDA. E-bøkene er i format som skal være passande skjerm støringar på og dermed tilsvara ein vanlig bokformat. Sjølv om den ikkje har den fysiske forma som ei original bok har så er den like vell basert på tideligare bøker.

Boka i framtida

Som eg snakka om over med e-books, trur eg boka kjem å ha same format som ho hadde etter 1450 og sånn som den er i dag. Eg trur ikkje det er fare for at boka forsvinn i motsetning til papir avisene forkeksempel. E-books er nok og noko som kjem til å verta meir og meir brukt grunna at det kan kombinerast med film og lyd i mot setting til ei vanlig bok. Boka i framtida kjem kanskje til å være litt annleis på utsjånad men med same prinsipp. Boka kjem aldri til å gå av moten grunna at den er mykje sikrare enn nokon database som treng straum og vedlikehald som for å fungera. Ei klassisk bok kan under dei rette omstendighetande vare nærmast evig!

Kindle
Kindle er eit døme på kva bøker kjem til å være i framtida. Kindle er ein liten elektronisk skjerm ca på same størelse som ein Iphone. Den kan ein lasta den heile 90000 bøker på og lesa kor som helst og når som helst. Det kostar då pengar og tjenesta er levert av http://www.amazon.com/ !