KILDER
Vær kritisk når du velger kilder.
Hva skal kilden brukes til?
Kan du stole på kilden?
Finnes det andre kilder som også kan brukes?
Finnes det andre kilder som vil hevde et annet syn på saken?
Hvilken interesse har kilden av å fremstille saken på sin måte?

Gjengi kilden med url-adresse til selve siden du siterer fra + navnet på nettstedet (hvis dette ikke klart kommer frem i url-adressen)

SITAT
Sitat gjengis med sitattegn før og etter + navn på den personen du siterer.
Sitatet skal gjengis ordrett, og skal ikke redigeres slik at det opprinnelige meningsinnholdet blir endret